Privacy policy

Wij (Young Guns) respecteren de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door ons worden verwerkt, waaronder ook die van bezoekers en gebruikers van de website  (hierna: ‘de website’). Wij achten de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken persoonsgegevens die jezelf aan ons verschaft, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons, of jouw verzoek tot het sluiten van zo’n overeenkomst;
  • Het versturen van een bericht via het contactformulier of de WhatsApp-button op de website;
  • Het schrijven en plaatsen van een review of andere reactie op de website, bijvoorbeeld bij blogs;
  • Het op de website inschrijven voor de ontvangst van content of nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan Young Guns verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor je deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Indien je, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, telefonisch of per e-mail of WhatsApp, of middels het achterlaten van contactgegevens ten behoeve van het verkrijgen van content, persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden deze door ons uitsluitend verwerkt om je contactverzoek te kunnen behandelen. Indien je een overeenkomst met ons hebt gesloten, worden je persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Jouw persoonsgegevens kunnen wij met derden delen als:

  • wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
  • dit gebeurt met jouw voorafgaande instemming;
  • dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde (zie daarover hieronder meer);
  • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen jou en ons gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld in verband met de betrokkenheid van externe personen bij de uitvoering van de met jou overeengekomen diensten, de afwikkeling van een betaling via de website waardoor persoonsgegevens met de betaalprovider moeten worden gedeeld en de exploitant van ons learning management system (LMS) voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met jouw eventuele gebruik van onze online leeromgeving.

Ontvangst nieuwsbrieven of content middel email en plaatsen review of andere reacties op de website 
Als je je op de website aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven of content, worden de in het kader daarvan door jouw verstrekte persoonsgegevens door ons verwerkt om je de gevraagde nieuwsbrieven of content te kunnen versturen. Je kunt je voor de verdere ontvangst van deze nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Indien je nu of in de toekomst een review of andere reactie op de website plaatst, worden de in dat kader door jou verstrekte persoonsgegevens enkel gebruikt voor het weergeven van de review en verwijderd wanneer jij de review verwijdert.

Gerechtvaardigde belangen
Onder gerechtvaardigde belangen worden verder ook begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Young Guns of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website.

Bovenstaande verwerkingen van persoonsgegevens is volgens de wet dus toegestaan op de grond dat je daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen jou en ons gesloten overeenkomst of aan jouw verzoek tot het sluiten van zo’n overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt je eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven of content en het plaatsen van een review of andere reactie op de website ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Zo verwerken wij ook persoonsgegevens die niet van de betreffende persoon zelf afkomstig zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een opdrachtgever van ons persoonsgegevens van zijn werknemers of andere door hem bij de overeenkomst te betrekken derden aan ons verstrekt. Vorenstaande verwerking van persoonsgegevens gebeurt ook uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende opdrachtgever noodzakelijk is.

Onder gerechtvaardigde belangen worden verder ook begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website of onze online leeromgeving. Verder worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van jouw persoonsgegevens door onze hostingprovider om onze website en e-mailvoorzieningen te kunnen exploiteren, de exploitant van door ons gebruikte programmatuur voor cloudopslag van persoonsgegevens, zoals Dropbox en Google Drive, de exploitant van het door ons gebruikte CRM-systeem voor de opslag van klantgegevens, WooCommerce voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webwinkeltransacties, ActiveCampaign, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van de website en het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt en het delen van jouw persoonsgegevens, te weten die welke op facturen worden vermeld, met een boekhouder om onze administratie en boekhouding te kunnen verzorgen.

Toegang tot persoonsgegevens
In alle gevallen geldt dat uitsluitend de door ons daartoe geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie wij persoonsgegevens verstrekken zoals hierboven beschreven. De personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen, evenals door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover wij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij, zullen wij de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het aangaan van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als wij, zodat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die wij gebruiken
Om onze service te verbeteren gebruiken wij  functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Aan de hand van analytische cookies verzamelen wij gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers en gebruikers daarvan. In dat verband maken wij gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt overigens gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Je kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in je internetbrowser te selecteren. Indien je het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw persoonsgegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de persoonsgegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van persoonsgegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie onder). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van de persoonsgegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie Recht
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de persoonsgegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de persoonsgegevens, tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van de betreffende persoonsgegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening voor jou niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of in onze opdracht door een derde. Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van jouw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door ons slechts bewaard voor zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven. Wij leggen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag indien je vragen of klachten hebt over de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens of indien je jouw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Contactgegevens
Young Guns Academy VOF
Middachtensingel 1
6825 HG Arnhem Nederland

Data Protection Officer: Sjors Sommer
E-mailadres: info@youngguns.nl